KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme), Nalbantoğlu Mah. Orhangazi Meydanı Sayılgan Ege Pasajı Sayılgan Ege Pasajı No: 3 İç Kapı No: Z09 Osmangazi/ Bursa adresinde bulunan Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ile;  üye (Kullanıcı/Kullanıcılar) arasında Kullanıcı’nın, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ‘un Kullanıcı’ya işbu Sözleşme’yi sunduğu internet sitesine (Web Sitesi) üye olması ve Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un sunduğu Sözleşme’de bahsi geçen diğer hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

2. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ve Kullanıcı işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Web Sitesi’nde sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma ve üyelik şartlarının, Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak ve/veya yönlendirmeyle gelip Web Sitesi üzerinde işlem yaparak Sözleşme’de düzenlenen koşullarda Web Sitesi üyesi olmaktadır. 

3.  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kullanıcı statüsünün kazanılabilmesi için Kullanıcı olmak isteyen üyenin işbu Sözleşme’yi onaylayarak Web Sitesi’nde kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

2. Kullanıcı olmak isteyen kişinin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından belirlenecek diğer şartları sağlaması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir. Onay işleminin tamamlanması ve durumun Kullanıcı’ya bildirilmesi ve/veya Kullanıcı sıfatının kazanılması ile Kullanıcı’nın üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde Kullanıcı için tanımlanan haklara kavuşmaktadır. Kullanıcı, tercih etmesi halinde Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından www.prestijboncuk.com alan adlı internet sitesi,  Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterdiği internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sunulan Web Sitesi hizmetlerinden, bu hizmetlerin sunulduğu internet sitelerinin kendi kullanıcı koşullarına tabi olmak şartıyla, ayrı bir kullanıcı hesabı açmadan Kullanıcı sıfatıyla yararlanabilecektir. İşbu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde Kullanıcı için tanımlanan yükümlülükler ise Kullanıcı sıfatı kazanılmasıyla birlikte Kullanıcı için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.  Web Sitesi’nde kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Kullanıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; aksine bir durumun tespiti halinde, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcı’nın üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.  Kullanıcı, bilgilerinde değişiklik olması halinde, derhal bilgilerini güncelleyecektir. Kullanıcı, işbu güncelleme işlemlerini çağrı merkezi aracılığıyla veya Web Sitesi üzerinden ya da Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından sunulan diğer imkanlar vasıtasıyla güncelleyebilecektir.

3. Kullanıcı hesabı, bu hesabı oluşturan Kullanıcı’ya özeldir; Kullanıcı, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer Kullanıcıların üyelik hesaplarını kullanmayacaktır.

4. Kullanıcı’nın Kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dâhil Web Sitesi’nde kayıtlı tüm bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasından, bunların zamanında güncellenmesinden, eksiklerin tamamlanmasından, her daim eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi, üyelik hesabının ve üyelik hesabıyla ilişkili bilgilerin güvenliğinin sağlanması, bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, gizliliğinin korunması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dâhil olmak üzere hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şifre kullanımına ve/veya üyelik hesabı ve şifresinin güvenliğine ilişkin bir şüphenin varlığı halinde, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nınüyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

5. Kullanıcı, kendisine ait Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ve bu hususta Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ‘un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı, Web Sitesi’ni ve Web Sitesi’ndeki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Web Sitesi kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un tamamen kendi takdirinde olmak üzere aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nın üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Web Sitesi’nin ve Web Sitesi’ndeki içerik, materyal ve unsurların doğruluğunu, güvenliğini, güncelliğini, mevcudiyetini, sürekliliğini, eksiksizliğini, amaca uygunluğunu ve işlevselliğini sağlamak adına mevcut imkânlar dâhilinde makul tedbirleri almıştır ve bunları “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; bunlara ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.

8. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, üyelik başvurularını reddedebilir, üyelikleri sona erdirebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da Web Sitesi’nin kullanılmasını ek şart ve koşullara bağlayabilir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından Kullanıcı’nın üyelik işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek/yayınlanacak değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların Web Sitesi’nde yayınlanmasının ardından ayrıca bir bildirime, onaya gerek olmaksızın yayınlanma anından itibaren Kullanıcı için bağlayıcı olacak ve Kullanıcı bunları Web Sitesi’ni kullanmaya Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır; ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Kullanıcı tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Kullanıcı tarafından onaylanmadığı sürece, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcı’nın üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

9. Kullanıcı, her zaman üyeliğini herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Kullanıcı, üyelik hesabının kapatılması sürecini Web Sitesi üzerinden gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı, üyelik hesabının kapatılmasından sonra üyelik hesabını yeniden kullanamayacağını ve/veya hesaba bağlı tanımlanmış hak ve avantajlarını geri alamayacağını, muhtelif hesaplara aktaramayacağını anladığını kabul eder.

10. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesi’ni ve/veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Web Sitesi üzerinde ilave hizmetler açabilir. Web Sitesi’nin bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Kullanıcı’yave/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

1.  

11. Kullanıcı, kendisine ait hesap üyeliği kapsamında 3. kişilere ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine yetkisiz ve izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel veri, bilgi ve sair tüm içeriklerin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olacağını, üçüncü kişilere ait kişisel verileri içermeyeceğini taahhüt eder. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

12. Kullanıcı, Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

13. Kullanıcı, Site’yi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un sorumlu olmayacağını, işbu sebeple Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

14. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Web Sitesi’nde doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler, link sahiplerinden onay almak kaydıyla reklam, referans gibi çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen Web Sitesi’nde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1.  

1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere Web Sitesi ile Web Sitesi’nden kaynaklı tüm haklar Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’a veya Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır. Web Sitesi’nde yayınlanan bütün yazılı, görsel, sesli, elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nde yer alan her türlü içeriğin hakları ile telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ya da üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olup, söz konusu haklar ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2. Kullanıcı, sitede yayınlanan bilgileri, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ‘un telif hakkına konu olan bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ‘un önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

3. 4.3. Web Sitesi’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı Prestij boncuk/Yusuf Yavuz 'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un site, sitede yayımlanan ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “Know-how”ayönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Prestij boncuk sitesinde yer alan maddi ve fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

4. Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara veya içeriğe, Web Sitesi’nde yer verilmesi, Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içerik Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

5. Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin işbu Sözleşme’deyer alan şartları veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya ait olup, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

6. Her Kullanıcı, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Web Sitesi’nde tüm Kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, işbu Sözleşme kapsamında kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, işbu Sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında elde ettiği kişisel verileri, işbu Sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi, Kullanıcı’nın memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hesaplarının güvenliğinin sağlanması, sahtecilik, dolandırıcılık, Web Sitesi’nin kötüye kullanımı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amaçları başta olmak üzere, Kullanıcı’nın kişisel verilerini işlemekte ve paylaşmaktadır.

2. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Web Sitesi içerisinde sunulan ürün sayısı ve çeşitliliği içerisinde Kullanıcı’ya uygun ürünlerin sunulması amacıyla işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın tercihlerine uygun ürünleri bulabilmesine ve söz konusu ürünlere kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine imkân sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu yükümlülük kapsamında kişisel verilerinin işlenmesinin, Sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğunu kabul eder.

3. Kullanıcı, kişisel verileri işleme ve paylaşma faaliyetleri hakkında Web Sitesi altında yer alan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni) vasıtasıyla detaylı bilgiyi elde edebileceğini anladığını kabul eder. Kullanıcı, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta veya şirket uygulamalarında yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. 

4. Kullanıcı, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve KVKK kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içerecek şekilde, https://www.prestijboncuk.com.tr/aydinlatma-metni  adresinde mevcut Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemleriyle veya üyelik hesabında kayıtlı e-posta adresi üzerinden iletiş[email protected] adresine e-posta göndererek Prestij boncuk’a başvuruda bulunabilir.

5. Sözleşme’nin sona ermesi/Kullanıcı üyelik hesabının kapatılması ile birlikte işleme ve saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler mevzuata uygun olarak silinmekte olup; Kullanıcı’nın mevzuat uyarınca saklanması zorunlu olan kişisel verileri işlenme amacı ortadan kalkana kadar Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından işlenmeye devam edecektir.

6. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz söz konusu kişisel verilerin KVKK’nın 12 ncimaddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

1. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcı’nın ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, Web Sitesi’nde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla Kullanıcı’yaticari elektronik ileti gönderebilecektir. Kullanıcı, Web Sitesi’nde kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür.

2. Kullanıcı, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcı’nın bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini Web Sitesi’nde yer alan “Hesabım” alanı üzerinden değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ‘un işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında  Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Batı Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve Arabuluculuk Bürosu yetkilidir.

9. FERAGAT

1. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

10. BİLDİRİM ADRESLERİ

1. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

2. Kullanıcı’nın elektronik posta adresi kullanılarak Prestij boncuk/Yusuf Yavuztarafından yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından iletilmesinde 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’yaulaştığı kabul edilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere Prestij boncuk/Yusuf Yavuz nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve  taahhüt eder.

2. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini önceden Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un yazılı iznini almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un ön yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. Bununla birlikte Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini, önceden Kullanıcı’nın yazılı iznini almaksızın, hâkim şirketine ve/veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

4. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve Web Sitesi’nde yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi Prestij boncuk/Yusuf Yavuz tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri ve/veya Web Sitesi’nde yayımlandıkları tarihte ayrıca bir onaya gerek olmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Kullanıcı Web Sitesi’ni kullanmaya/hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcıların Web Sitesi’nde yapacakları her bir işlem öncesinde Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Kullanıcı tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcı’nın üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.

5. Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.

6. [●] maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu Sözleşme, onaylandığı an itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR