MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

A. SATICI

Unvan: Prestij boncuk/Yusuf Yavuz

Adres: Nalbantoğlu Mah. Orhangazi Meydanı Sayılgan Ege Pasajı Sayılgan Ege Pasajı No: 3 İç Kapı No: Z09 Osmangazi/ Bursa
Telefon Numarası: 0537 494 3443

Vergi Kimlik Numarası: 9420050489

E-Posta Adresi: iletiş[email protected]


B. ALICI

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme), Satıcı ile Alıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

2. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz ve Kullanıcı işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alıcı: Ürün/Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,

Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi: Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.’yi,

Ön Bilgilendirme Formu: Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Satıcı: Ürün ve Hizmeti satışa sunduğu Web Sitesi’ni işleten Prestij boncuk/Yusuf Yavuz

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Ürün: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,

Web Sitesi: Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’A ait www.prestijboncuk.com.tr 

Yönetmelik: 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

ifade eder.

3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Alıcı'nın, Web Sitesi’nde Ürün’ün satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme’de Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

1. Alıcı, siparişin oluşturulması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Web Sitesi’nin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamalar gerek Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu gerekse sair şekillerde aşağıda yer alanlar da dâhil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bu hususları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Ürün’ün temel nitelikleri,

2. Satıcı’nın adı veya unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,

3. Ürün’ün Web Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ve yöntemler,

4. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, kişisel veri kullanımı, işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri,

5. Ürün için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

6. Ürün için kabul edilen ödeme yöntem ve araçları, Ürün’ün vergiler dahil toplam satış fiyatı,

7. Ürün’ün Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye, teslimat, kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,

8. Ürün ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Tarafların bu hususlardaki sorumlulukları,

9. Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dâhil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,

10. Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış hediye çeki/kuponları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),

11. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

12. Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

13. Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

14. Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

15. Mahiyetine göre Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Web Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,

16. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

5. ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Alıcı tarafından siparişi verilen Ürün’e ilişkin ayrıntılar ve satış bedeli aşağıda belirtilmektedir:

 

Ürün Açıklaması

 

 

 

 

 

Adet

 

 

Birim Fiyatı

 

 

Ara Toplam

(KDV Dâhil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan hediye çeki / kupon toplamı

 

 

 

 

 

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

2. Söz konusu Ürün bedeli, Satıcı tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı malın bedelini Satıcı’ya ödeyecektir. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

6. ÖDEME BİLGİLERİ VE ŞARTLARI

1. Alıcı tarafından seçilebilecek ödeme vasıtası kredi kartı veya debit karttır.

Alıcı Tarafından Seçilen Ödeme Şekli-Aracı:

Kart Tipi:

Kart Numarası:

Kredi Kartı:

Taksit/Tek Çekim:

Toplam Tutar:

2. Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşme’yi sona erdirebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

3. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'yaödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, bu durum Alıcı’ya yazılı olarak bildirilecek olup, bu durumda Alıcı, bildirim üzerine en geç 3 (üç) gün içinde Ürün bedelini gönderecek, aksi halde Ürün Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilecektir. Ürün bedelinin ödenmemesi, Alıcı'nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, Ürün iadesini kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibine konu edebilir, bu konuda dava ve diğer yasal başvuru haklarını kullanabilir.

4. Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) Sözleşme’nin 6.1. inci alt maddesi çerçevesinde ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya bölümler halinde tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır.

5. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için Satıcı’yısorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7. TESLİMAT BİLGİLERİ VE ŞARTLARI

1. Alıcı tarafından bildirilen teslimat bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Adı, Soyadı/ Unvanı: 

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli: Alıcıya teslim

Teslimat Süresi: En geç 30 (otuz) gün

Fatura Bilgileri:

Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı:         

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:    

Adres:

Telefon:         

Faks:  

E-posta/Kullanıcı Adı :          

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.

2. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı'ya veya Web Sitesi'nde bilgilerini ilettiği adresteki üçüncü kişiye işbu Sözleşme’de belirtilen esaslarda teslim edilecektir.

3. Satıcı, Ürünler'i, Kargo Şirketi aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu Kargo Şirketi’nin Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4. Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir Ürün’ü tedarik edebilir ve bu durumda Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemek konusunda serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir.

5. Kargo Şirketi, Satıcı'dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde Alıcı'ya ulaştırmaktadır. Ancak Satıcı, Kargo Şirketi’nin taşımadan kaynaklanan sorumluluklarını ve hızlı teslimat yükümlülüklerini üstlenmemekte ve bu konuda Alıcı’ya herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6. Aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve Web Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını karşılayabilir.

7. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda Kargo Şirketi ile iletişim kurarak Ürün sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır.

8. Ürün, üçüncü kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek üçüncü kişinin adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün Kargo Şirketi’nde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan zararlar ve giderler Alıcı'ya ait olacaktır.

9. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

10. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

11. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün’ü teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalı ve Ürün faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

12. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. CAYMA HAKKI

1. Alıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

2. Tesliminden sonra ambalaj, koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamamaktadır.

3. Cayma hakkı süresi, Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün’de, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürün’ü teslim aldığı gün,

2. Birden fazla parçadan oluşan Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

3. Belirli bir süre boyunca Ürün’ün düzenli tesliminin yapıldığı hallerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı gün

esas alınır.

5. Satıcı;

1. Ürün'ün tesliminden önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

2. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,

3. Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren

4. 14 (on dört) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.

6. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Web Sitesi’nde belirtilen Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır.

7. Cayma hakkının kullanılması halinde:

1. Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.

2. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

8. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün’ün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

10. Alıcı iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı'nınKargo Şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumludur.

11. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilindekullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

9. ALICI'NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİ ÖZEL İNDİRİM, KUPON, HEDİYE, PUAN VB. YÖNTEMLERİ KULLANARAK ÖDEDİĞİ HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1.  

1. Bir Kurum veya Kuruluş ile ("Kuruluş”), Alıcı’ya, Satıcı'ya ait Web Sitesi'nden yapılan alışverişlerde indirim kupon, puan, hediye vb. kazanılmasına imkanveren sözleşme yapılmış olması halinde, Alıcı, Satıcı'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan Kuruluş ile yaptığı sözleşmenin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı, kupon, hediye veya indirim vb. fayda kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, kuponlar, indirimler, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) Alıcı'dan geri alınacak veya Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecektir. Alıcı’ya tanınan "kargo bedava” "belli bir bedel üzerindeki alışverişlerde belli oranlarda indirim” gibi kampanyalar kapsamında yapılan faydalar yahut bu faydalara ilişkin bedeller de geri alınacak veya Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecek yahut yapılan iadelerde dikkate bu husus alınacaktır.

2. Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Satıcı tarafından Alıcı’ya hediye olarak verilen mallar açısından da Alıcı’nın bu kazanımını hile ile veya haksız olarak sağladığının anlaşılması halinde, söz konusu hediye malların puanlarının parasal değeri-tutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir.

3. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ile ilgili diğer hususlar, söz konusu Kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Satıcı gerek burada gerekse anılan sözleşmelerde belirli tüm hak-yetkileri Alıcı ve Kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen Kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

4. Kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. kazandırmaların harcanması sonrasında bunların iadesi hiçbir surette talep edilmez.

5. Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan Kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir.

10. ALICININ DİĞER HAKLARI

1. Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Satıcı’ya ait iletişim kanalları vasıtasıyla Satıcı'ya bildirebilir.

2. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan e-postayı cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve bu metinleri inceleyebilir. Alıcı’nın cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair  Satıcı nezdindeki sistemlerde 1 (bir) yıl süre ile muhafaza edilecek olup Alıcı cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 1 (bir) yıl içinde Satıcı’dan talep edebilecektir.

11. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

1. Alıcı tarafından Web Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’insunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Web Sitesi üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Web Sitesi üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

1. Web Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonuve kısmen/tamamen kullanımına ilişkin Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar dışında tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir.

14. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır.

2. Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193 üncü maddesi çerçevesinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen meblağlara uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

16. YÜRÜRLÜK

1. 16 maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

SATICI 

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR